Giới thiệu

[gap]

[row col_style=”divided”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

Công ty Cổ phần
NETVIET CMS

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

Tổng quan

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN NETVIET CMS
Địa chỉ Tokyo, Janpan — Seoul, Korea
TEL / FAX 086-463-6200 / 086-463-1310
Đại diện Giám đốc đại diện PETER
Vốn 10 Tỷ
Thành lập Tháng 3 năm 2018
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 55-66-789

 

 

[gap]

[row_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]