Công ty Cổ phần
NETVIET CMS

Tổng quan

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN NETVIET CMS
Địa chỉ Tokyo, Janpan — Seoul, Korea
TEL / FAX 086-463-6200 / 086-463-1310
Đại diện Giám đốc đại diện PETER
Vốn 10 Tỷ
Thành lập Tháng 3 năm 2018
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 55-66-789